Bulunduğunuz sayfa: Ana Sayfa > İstanbul, Otobüs Saatleri > 303 Silivri Yenibosna Metro Otobüs Saatleri

303 Silivri Yenibosna Metro Otobüs Saatleri

303 Silivri Yenibosna Metro kalkış saatleri, 303 hareket saatleri, 303 otobüs saatleri

303
SİLİVRİ-YENİBOSNA METRO
hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 150 Dakika
BÖLGESEL hattır.

SİLİVRİ Kalkış Saati Y.BOSNAMETRO Kalkış Saati
İş Günleri Cumartesi Pazar/Tatil İş Günleri Cumartesi Pazar/Tatil
04:30
04:30
04:30
06:00
06:00
06:00
04:37
04:37
04:30
06:10
06:10
06:00
04:37
04:45
04:37
06:10
06:20
06:10
04:45
04:52
04:37
06:20
06:30
06:10
04:45
05:00
04:45
06:20
06:37
06:20
04:52
05:06
04:45
06:30
06:45
06:20
04:52
05:12
04:52
06:30
06:52
06:30
05:00
05:18
04:52
06:37
07:00
06:30
05:00
05:24
05:00
06:37
07:06
06:37
05:06
05:30
05:00
06:45
07:12
06:37
05:06
05:35
05:06
06:45
07:18
06:45
05:12
05:40
05:06
06:52
07:24
06:45
05:12
05:45
05:12
06:52
07:30
06:52
05:18
05:50
05:12
07:00
07:36
06:52
05:18
05:55
05:18
07:00
07:42
07:00
05:24
06:00
05:18
07:06
07:48
07:00
05:24
06:05
05:24
07:06
07:54
07:06
05:30
06:10
05:24
07:12
08:00
07:06
05:30
06:15
05:30
07:12
08:06
07:12
05:35
06:20
05:30
07:18
08:12
07:12
05:35
06:25
05:35
07:18
08:18
07:18
05:40
06:30
05:40
07:24
08:24
07:24
05:40
06:35
05:45
07:24
08:30
07:30
05:45
06:40
05:50
07:30
08:35
07:35
05:45
06:45
05:55
07:30
08:40
07:40
05:50
06:50
06:00
07:36
08:45
07:45
05:50
06:55
06:04
07:36
08:50
07:50
05:55
07:00
06:08
07:42
08:55
07:55
05:55
07:05
06:12
07:42
09:00
08:00
06:00
07:10
06:16
07:48
09:05
08:04
06:00
07:15
06:20
07:48
09:10
08:08
06:05
07:20
06:24
07:54
09:15
08:12
06:05
07:25
06:28
07:54
09:20
08:16
06:10
07:30
06:31
08:00
09:25
08:19
06:10
07:35
06:35
08:00
09:30
08:23
06:15
07:40
06:39
08:06
09:35
08:27
06:15
07:45
06:43
08:06
09:40
08:31
06:20
07:50
06:46
08:10
09:45
08:34
06:20
07:55
06:50
08:10
09:50
08:38
06:25
08:00
06:54
08:12
09:55
08:42
06:25
08:05
06:58
08:12
10:00
08:46
06:30
08:10
07:01
08:18
10:05
08:49
06:35
08:15
07:05
08:18
10:10
08:53
06:40
08:20
07:09
08:24
10:15
08:57
06:45
08:25
07:13
08:30
10:20
09:01
06:50
08:30
07:16
08:35
10:25
09:04
06:55
08:35
07:20
08:40
10:30
09:08
07:00
08:40
07:24
08:45
10:35
09:12
07:00
08:45
07:28
08:50
10:40
09:16
07:00
08:50
07:31
08:55
10:45
09:20
07:05
08:55
07:35
09:00
10:50
09:23
07:10
09:00
07:39
09:05
10:55
09:27
07:15
09:05
07:43
09:10
11:00
09:31
07:20
09:10
07:46
09:15
11:06
09:34
07:25
09:15
07:50
09:20
11:12
09:38
07:30
09:20
07:54
09:25
11:18
09:42
07:35
09:25
07:58
09:30
11:24
09:46
07:40
09:30
08:01
09:35
11:30
09:49
07:45
09:36
08:05
09:40
11:36
09:53
07:50
09:42
08:09
09:45
11:42
09:57
07:55
09:48
08:13
09:50
11:48
10:01
08:00
09:54
08:16
09:55
11:54
10:04
08:05
10:00
08:20
10:00
12:00
10:08
08:10
10:06
08:24
10:05
12:06
10:12
08:15
10:12
08:28
10:10
12:12
10:16
08:20
10:18
08:31
10:15
12:18
10:19
08:25
10:24
08:35
10:20
12:24
10:23
08:30
10:30
08:39
10:25
12:30
10:27
08:35
10:36
08:46
10:30
12:36
10:31
08:40
10:42
08:49
10:35
12:42
10:34
08:45
10:48
08:50
10:40
12:48
10:38
08:50
10:54
08:54
10:45
12:54
10:42
08:55
11:00
08:58
10:50
13:00
10:46
09:00
11:06
09:01
10:55
13:06
10:49
09:05
11:12
09:05
11:00
13:12
10:53
09:10
11:18
09:09
11:06
13:18
10:57
09:15
11:24
09:13
11:12
13:24
11:01
09:20
11:30
09:16
11:18
13:30
11:04
09:25
11:36
09:20
11:24
13:36
11:08
09:30
11:42
09:24
11:30
13:42
11:12
09:36
11:48
09:28
11:36
13:48
11:16
09:42
11:54
09:31
11:42
13:54
11:19
09:48
12:00
09:35
11:48
14:00
11:23
09:54
12:36
09:39
11:54
14:36
11:27
10:00
12:42
09:43
12:00
14:42
11:31
10:06
12:48
09:46
12:06
14:48
11:34
10:12
12:54
09:50
12:12
14:54
11:38
10:18
13:00
X09:54X
12:18
14:55
X11:42X
10:24
13:05
X09:58X
12:24
15:00
X11:46X
10:30
13:06
X10:01X
12:30
15:00
X11:49X
10:36
13:10
X10:05X
12:36
15:05
X11:53X
10:42
13:12
X10:09X
12:42
15:06
X11:57X
10:48
13:15
X10:13X
12:48
15:10
X12:01X
10:54
13:18
X10:16X
12:54
15:12
X12:04X
11:00
13:20
X10:20X
13:00
15:15
X12:08X
11:06
13:24
X10:24X
13:06
15:18
X12:12X
11:12
13:25
X10:28X
13:12
15:24
X12:16X
11:18
13:30
X10:32X
13:18
15:30
X12:20X
11:24
13:36
10:36
13:24
15:35
12:25
11:30
13:42
10:36
13:30
15:40
12:25
11:36
13:48
10:40
13:36
15:45
12:30
11:42
13:54
10:40
13:42
15:50
12:30
11:48
14:00
10:45
13:48
15:55
12:35
11:54
14:05
10:45
13:54
16:00
12:35
12:00
14:10
10:50
14:00
16:05
12:40
12:06
14:15
10:50
14:06
16:10
12:40
12:12
14:20
10:55
14:12
16:15
12:45
12:18
14:25
10:55
14:18
16:20
12:45
12:24
14:30
11:00
14:24
16:25
12:50
12:30
14:35
11:00
14:30
16:30
12:50
12:36
14:40
11:05
14:36
16:35
12:55
12:36
14:45
11:05
14:36
16:40
12:55
12:42
14:50
11:10
14:42
16:45
13:00
12:42
14:55
11:10
14:42
16:50
13:00
12:48
15:00
11:15
14:48
16:55
13:05
12:48
15:05
11:15
14:48
17:00
13:05
12:54
15:10
11:20
14:54
17:05
13:10
12:54
15:15
11:20
14:54
17:10
13:10
13:00
15:20
11:25
15:00
17:15
13:15
13:00
15:25
11:30
15:00
17:20
13:20
13:06
15:30
11:35
15:06
17:25
13:25
13:06
15:35
11:40
15:06
17:30
13:30
13:12
15:40
11:45
15:12
17:35
13:35
13:12
15:45
11:50
15:12
17:40
13:40
13:18
15:50
11:55
15:18
17:45
13:45
13:18
15:55
12:00
15:18
17:50
13:50
13:24
16:00
12:05
15:24
17:55
13:55
13:24
16:05
12:10
15:24
18:00
14:00
13:30
16:10
12:15
15:30
18:05
14:05
13:30
16:15
12:20
15:30
18:10
14:10
13:36
16:20
12:25
15:35
18:15
14:15
13:36
16:25
12:25
15:35
18:20
14:20
13:42
16:30
12:30
15:40
18:25
14:25
13:42
16:35
12:35
15:40
18:30
14:30
13:48
16:40
12:40
15:45
18:35
14:35
13:48
16:45
12:45
15:45
18:40
14:40
13:54
16:50
12:50
15:50
18:45
14:45
13:54
16:55
12:55
15:50
18:50
14:50
14:00
17:00
13:03
15:55
18:55
14:55
14:00
17:05
13:05
15:55
19:00
15:00
14:05
17:10
13:10
16:00
19:05
15:05
14:05
17:15
13:15
16:00
19:10
15:10
14:10
17:20
13:20
16:05
19:15
15:15
14:10
17:25
13:30
16:05
19:20
15:20
14:15
17:30
13:35
16:10
19:25
15:25
14:15
17:35
13:40
16:10
19:30
15:30
14:20
17:40
13:45
16:15
19:35
15:35
14:20
17:45
13:50
16:15
19:40
15:40
14:25
17:50
13:55
16:20
19:45
15:45
14:25
17:55
14:00
16:20
19:50
15:50
14:30
18:00
14:04
16:25
19:55
15:55
14:30
18:06
14:08
16:25
20:00
16:00
14:35
18:12
14:12
16:30
20:06
16:04
14:40
18:18
14:16
16:35
20:12
16:08
14:45
18:24
14:19
16:40
20:18
16:11
14:50
18:30
14:23
16:45
20:24
16:15
14:55
18:36
14:27
16:50
20:30
16:19
15:00
18:42
14:31
16:55
20:37
16:23
15:05
18:48
14:34
17:00
20:45
16:26
15:10
18:54
14:38
17:05
20:52
16:30
15:15
19:00
14:42
17:10
21:00
16:33
15:20
19:07
14:46
17:15
21:10
16:37
15:25
19:15
14:49
17:20
21:20
16:41
15:30
19:22
14:53
17:25
21:30
16:45
15:35
19:30
14:57
17:30
21:40
16:48
15:40
19:40
15:01
17:35
21:50
16:52
15:45
19:50
15:04
17:40
22:00
16:56
15:50
19:54
15:08
17:45
22:06
17:00
15:55
20:00
15:12
17:50
22:10
17:00
16:00
20:00
15:16
17:55
22:12
17:03
16:05
20:07
15:19
18:00
22:18
17:07
16:10
20:15
15:23
18:05
22:20
17:11
16:15
20:15
15:27
18:10
22:24
17:15
16:20
20:22
15:31
18:15
22:30
17:18
16:25
20:30
15:34
18:20
22:30
17:22
16:30
20:45
15:38
18:25
22:45
17:26
16:35
15:42
18:30
17:30
16:40
15:48
18:35
17:33
16:45
15:49
18:40
17:37
16:50
15:53
18:40
17:45
16:55
15:57
18:45
17:48
17:00
16:01
18:50
17:52
17:05
16:04
18:55
17:56
17:10
16:08
19:00
18:00
17:15
16:12
19:05
18:03
17:20
X16:16X
19:10
X18:07X
17:25
X16:19X
19:15
X18:11X
17:30
X16:23X
19:20
X18:15X
17:30
X16:27X
19:25
X18:18X
17:35
X16:31X
19:30
X18:22X
17:40
X16:34X
19:35
X18:26X
17:45
X16:38X
19:40
X18:30X
17:50
X16:42X
19:45
X18:34X
17:55
X16:46X
19:50
X18:38X
18:00
X16:49X
19:55
X18:42X
18:06
X16:53X
20:00
X18:45X
18:12
16:57
20:06
18:49
18:18
16:57
20:12
18:49
18:24
17:01
20:18
18:53
18:30
17:01
20:24
18:53
18:36
17:04
20:30
18:56
18:36
17:04
20:30
18:56
18:42
17:08
20:37
19:00
18:42
17:08
20:37
19:00
18:48
17:12
20:45
19:04
18:48
17:12
20:45
19:04
18:54
17:16
20:52
19:08
18:54
17:16
20:52
19:08
19:00
17:19
21:00
19:11
19:00
17:19
21:00
19:11
19:07
17:23
21:10
19:15
19:07
17:23
21:10
19:15
19:15
17:27
21:20
19:19
19:15
17:27
21:20
19:19
19:22
17:31
21:30
19:23
19:22
17:31
21:30
19:23
19:30
17:34
21:40
19:26
19:30
17:38
21:40
19:30
19:40
17:42
21:50
19:34
19:40
17:46
21:50
19:38
19:50
17:49
22:00
19:41
19:50
17:53
22:00
19:45
20:00
17:57
22:10
19:49
20:00
18:01
22:10
19:53
20:15
18:04
22:20
19:58
20:15
18:08
22:20
20:00
20:30
18:12
22:30
20:04
20:30
18:16
22:30
20:08
20:45
18:19
22:45
20:11
20:45
18:23
22:45
20:15
21:00
18:27
23:00
20:19
21:20
18:31
23:20
20:23
21:40
18:34
23:40
20:26
22:00
18:38
24:00
20:30
22:30
18:42
00:30
20:34
18:49
20:38
18:49
20:41
18:53
20:45
18:57
20:49
19:01
20:53
19:04
20:56
19:08
21:00
19:12
21:04
19:16
21:08
19:19
21:11
19:23
21:15
19:27
21:19
19:31
21:23
19:34
21:26
19:38
21:30
19:42
21:35
19:46
21:40
19:50
21:45
19:55
21:50
20:00
21:55
20:05
22:00
20:10
22:06
20:15
22:12
20:20
22:18
20:25
22:24
20:30
22:30
20:36
22:37
20:42
22:45
20:48
22:52
20:54
23:00
21:00
23:07
21:07
23:15
21:15
23:22
21:22
23:30
21:30
23:40
21:40
23:50
21:50
24:00
22:00
00:15
22:15
00:30
22:30
00:45
23:00
01:00

Not: MAVI RENKLI SAATLER BEYLIKDÜZÜ SILIVRI EXPRES ÇALIŞIR
X İŞARETLİ SAATLER DE HARAMİDER - MARİN GEÇİT ÇALIŞIR
X İŞARETLİ SAATLER DE MARİN GEÇİT - HARAMİDERE ÇALIŞIR

Altı-Çizgili ve Kırmızı Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.
Güncelleme Tarihi: 14-08-2014


Konu İçeriği:
 • sılıvri bırlık
 • silivri birlik saatleri
 • silivri birlik otobüs saatleri
 • silivri otobusleri
 • 303 otobüs saatleri
 • istanbul silivri otobüs
 • yenibosna silivri otobüs fiyatları
 • silivri otobüsleri saatleri
 • silivri istanbul otobüs saatleri
 • istanbul silivri otobüs seferleri
Sponsorlu Bağlantılar

13 Yorum “303 Silivri Yenibosna Metro Otobüs Saatleri”

 1. ayşe dağ diyor ki:

  seyahat kartımı unuttum silivri birlik otobusunde lutfen bana dönüş yapmanızı istiyorum

 2. seyma zorlu diyor ki:

  Yaz ayları sebebı ile sılıvrı otobuslerı oldukca kalabalık hızmet vermektedır. Bu kalabalıga ragmen ınsan tasıdıgını unutan bazı sılıvrı soforlerı bırıbırlerı ıle yarısmak veya ondekı munubusu otobusu gecıp 1 tane daga yolcu alabılmek ıcın ınsanlık dısı otobus kullanmaktadırlar bugun sılıvrıden avcılara gelmek ısterken 34 FD 5302 nolu arac ıle saat 20.30 cıvarları yolculuk yaptım arac soforu gerek yaptıgı hız gerekse sureklı ondekı aracı gecmek ıcın serıt degıstırmesı ıle yolboyunca 3 adet buyuk kaza atladıldıkı aracın merdıven basamaklarında bıle yolcu bulunmaktaydı hatta sofor bı ara ole bı gaza geldıkı torıum yakınlarında bıtane sarı taksının ısrarla dıbıne kadar gırerek yol ıstedı bıyandan da ısrarla gaza bastı taksı soforu saga gecemedı yan tarafında 2 adet tır mevcuttu 1 saate yakın yolculuk esnasında atlatttımıgz 3 buyuk kazanın eger kı bısey olsaydı hesabını kımverecektı bu sıkayetımı belırtmemın sebebı bu aracı kullanan soforumuzun İNSAN tasıdıgını benımsetmek ve gereken ıkaz tarafınızdan yapılarak buyuk felaketlerın onlenmesıdır.
  Bilginıze sunarım.

 3. ahmet guver diyor ki:

  Silivri yenibosna arasi yaz kalabaligi nedenyle ulasimda bitakim zorluklar olabiliyo bunuda anlayisla karsilarsak sikinti olmaz ancak heleki bazi hostlari var allah emanet anlayis sifir konusma tarzlariona dkkat etmeleri gerekir

 4. sadiye diyor ki:

  Memleketimizde malesef eğitim seviyesi çoook düşük. Otobüs şoförlerimize ve mavinlere,yolculara nasıl hitap edilmesi hakkında bilgi ve eğitim gerektiğini inanıyorum.
  Adana belediyesi bundan 3 yıl önce
  bayan otobüs şoförü yetiştirdi. Sanırım zamanı geldi, Silivri otobüslerinde bayan şoförü olması yolculararin daha emniyette olacagından hiç şüphem yok.

  sadiye otobüs şoförü

 5. Ömer diyor ki:

  Beylikdüzü Marmara Park önünden bugün saat 10:00 sıralarında Yenibosna – Silivri (34 FD 4661) otobüsüne bindim. Binerken muavin akbilini basma abi dedi. Bende basmadım, otobüs dolu olduğundan arka kısımlara doğru ilerledim. Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğüne gideceğimi yakınlarında ki bir durukta inmek istediğimi belirttim. Tamam dedi ve akbilimi basmak için aldı. İneceğim durağa gelene kadar akbilimi geri vermedi. Yanımdanda hiç geçmedi isteme şansımda olmadı. İneceğim durağa geldiğimde tam otobüs kalkarken haber verdi ve abi bu durakta ineceksin ben unuttum dedi. Bende akbilimi vermedin verde ineyim ozaman dedim. Akbili elime tutuşturdu ve indim. Durumdan rahatsız olduğum içinde aracın plakasını aldım. Geri dönüş yoluna geçtiğim sırada akbilimin içinde 5TL gibi bir mebla olduğunu görünce durumu anladım.

  34 FD 4661 plakalı araçtaki hafif top sakallı muavin benim 125TL’lik akbilimle 5TL’lik akbilimi değiştirmiş olduğunu farkettim.

  Başka bir deyişle akbilimi ÇALMIŞTIR. Akbilim plastik koruyucu bir kılıf içindeydi. Karışması imkansız. (Kesin karışmıştır diye düşünenler için)

  Bu şikayeti burada bırakmayacağımıda biliniz, elimden geleni ardıma koymayacağım. Şikayet edebildiğim her yere edeceğim.

 6. sadiye diyor ki:

  Geçmiş olsun kardeşim : (
  Elinden geleni ardına koyma, ben Silivri yolcusuyum her zaman Yenibosna dan bindiğim için bu sorunu yaşamadım ama yaşayanları çok duydum.
  Eğer vatandaşlarımız hakkını aramada mücadele etse sorunlar azalır ve böyle yapmaya çekinir.
  Sonuç nasıl oldu yazarsın,başarılar diliyorum
  sadiye

 7. Ali diyor ki:

  Yenibosnadan Silivri adliyesine kaç dakikada gidebilirim ?

 8. Hande diyor ki:

  Yenıbosna metrobusu sılıvrı otobuslerınde akbılmı basılıyor yoksa seyahat otobuslerı gıbı paramı verılıyor ?

 9. Sanem diyor ki:

  Muavinlerin akbil basması neredeyse her seferde sorun yaratıyor.. Canlarının istediği yolcuya canlarının istediği tarifeden akbil basmaları da sürekli bir sorun!! Bu kadar eleştiriye rağmen önlem alınmaması, hat muavin ve şöförlerinin minübüs şöförü veya muavini gibi kaba saba, hırslı, sinirli tipler olması da silivri birlik otobüslerini çekilmez hale getiriyor! Başka bir ulaşım alternatifim olsa bir kere bile binmek istemiyorum ama çaresiz mecburum!!!

 10. Nureddin Ekinci diyor ki:

  Maalesef Silivri otobüslerinin şöförleri, tam bir trafik terörü yaşatmaktadır. Çoğunluğu trtafik kurallarına uymamaktadır. Araçları hızlı kullanmaktalar, sanki insan değil de hayvan taşıyorlar. Yolun ortasında durup yolcu indirip bindirirler. Hem şöfor hem de muavinlerin, yolcuyla konuşmaları kaba saba ve sinirlidir. Yolcuyu tepeleme doldurup sanki tavuk taşıyan kamyonlara döndürmekteler.
  Kısacası Silivri hatlarının sıkı denetime ve çalışanların çok iyi bir eğitime ihtiyaçları var. Alternatifim olsa kesinlikle Slivri otobüslerine binmem…

 11. Demet diyor ki:

  Silivride yasamaktayim asla bu otobusleri kullanmiyorum ne kadar berbat olduklarini bildigim icin. Esenlere giden otobuslere binip ordan yoluma devam ediyorum ama gecenlerde mecbur kaldim beylikduzunden silivriye gelmek icin durakta bekledim. Yetismem gereken bir isim olmasina ragmen gelen 3 arabaya cok kalabalik diye binmedim fakat hepsi oyle gelince mecbur kaldim arka kapidan bindim sadece bir merdiven cikabildim benim arkamdan 3 kisiyi daha iterek soktu muavin. Ayip diye bir sey var bayanim ve okadar erkegin arasinda goz gore gore ustume ittirdi. 2 durak oyle gitmek zorunda kaldik sonra bir iki kisi inince yukardakiler rahatsizligimi anladilar saolsunlar biri hanfendi siz boyle gelin diyerek kendi koltugunu verdi. İnanilmaz saygizisiz ve bir okadarda kaba insanlar sanki karpuz tasir gibi itis kakis iceriye ittiriyorlar. Yaziklar olsun. Belediye baskani okusinda buna bor cozum bulsun. Ayakta yolcu yasaklandin polisler cevirsin ceza kessin bakalim alabiliyorlarmi

 12. selim diyor ki:

  Metrobus gelene kadar kabus surecek. Bende cok sikayet ettim ama hava civa..

 13. tarik yilmaz diyor ki:

  Aylik akbil silivri otobuslerinde gecerli mi ???

Yorum Yaz